REZERVASYON YAP

KATRE ISLAND HOTEL

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 

Bir Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. işletmesi olan Katre Island Hotel olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve veriyoruz. Bu nedenle, işletmesini yürüttüğümüz Katre Island Hotel olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

  • VERİ SORUMLUSU

 

Katre Island Hotel olarak (Bundan sonra “İŞLETME” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile Gümrük Ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş tarafından işlendiğini tarafınıza bildiriyoruz.

B) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgileri (Ad-soyad, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Cinsiyet, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi), İletişim Bilgileri (Adres, Telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi), Finansal Bilgiler (Banka hesap – Kredi kartı bilgileri, IBAN), Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi, engelli olma durumu, HES kodu), Diğer veriler (Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları) KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile işlenebilir.

C) ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ

KVKK’nin 6. Madde’sinde, bazı kişisel veriler “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. İşletmemiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK’nin 6. Madde’sinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

İşletmemiz, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla KVKK’ye uygun bir biçimde işlemektedir.

D) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; Katre Island Hotel’in satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi; Katre Island Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması; Katre Island Hotel ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi; Katre Island Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nin 5/2 Madde’sinde belirtilen hukuki sebepler dahilinde kişisel verileriniz işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz, Katre Island Hotel hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

 

 

E) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile; Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile ; İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ;Katre Island Hotel’de bırakılan/unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile; Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecek ve KVKK’nın 8/2 - a Maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir.

F) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, bu metnin (D) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nin 5/2 ve 6/2 maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

G) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Katre Island Hotel, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama/zamanaşımı sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 

H) KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

KVKK Madde 11 kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nin 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • “Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat: 24-25-26 Çankaya / ANKARA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • info@katreislandhotel.com.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta adresimiz üzerinden,
  • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@katreislandhotel.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

I) DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Katre Island Hotel, kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline www.katreislandhotel.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
Bize Ulaşın

(+90)2165475200

info@katreislandhotel.com.tr

Bizi Takip Edin